Έργα

Αττικές Διαδρομές Α.Ε.

Η εταιρία που έχει αναλάβει από το 2001 την ομαλή λειτουργία και συντήρηση της Αττικής Οδού

Η Εταιρία

Η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.», είναι η εταιρία που έχει αναλάβει από το 2001 τη λειτουργία και συντήρηση της Αττικής Οδού, διασφαλίζοντας τη συνεχή και αδιάλειπτη ομαλή λειτουργία του αυτοκινητόδρομου και παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους χρήστες.

Μέσω του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας (Κ.Δ.Κ.) ελέγχει και διαχειρίζεται την κυκλοφορία στην Αττική Οδό και ενημερώνει τους οδηγούς για τις κυκλοφοριακές συνθήκες που επικρατούν στον δρόμο μέσω των πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων, του twitter account @aodostraffic και ραδιοφωνικών μηνυμάτων. Με τις ομάδες που διαθέτει, επεμβαίνει αποτελεσματικά οπουδήποτε χρειαστεί, παρέχοντας υπηρεσίες βοήθειας σε οχήματα και οδηγούς, υπηρεσίες συντήρησης και καθαρισμού του αυτοκινητόδρομου και υπηρεσίες διαχείρισης κυκλοφοριακών συμβάντων.

Επιχειρηματική Πρόκληση / Ανάγκη

Η «Αττικές Διαδρομές» στα πλαίσια της ERP υποδομής της και για την κάλυψη των αναγκών της σε ό,τι αφορά Οικονομική Διαχείριση, Διαχείριση Αγορών και Διαχείριση Αποθηκών, λειτουργούσε τρία διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα δύο εκ των οποίων είχαν ειδικά παραμετροποιηθεί (customized) σε μεγάλο βαθμό. Ο συνδυασμός των πληροφοριακών συστημάτων δημιουργούσε αυξημένη πολυπλοκότητα στον οργανισμό, με σύνθετες διαδικασίες και σημαντικό κόστος διαχείρισης, με διασπορά πληροφορίας και αυξημένες καθυστερήσεις στη συγκέντρωση και ομογενοποίηση της από τα διαφορετικά συστήματα.

Η εταιρία ήθελε να εκσυγχρονίσει τη λειτουργία της και να περάσει στο επόμενο ψηφιακό της βήμα, ενοποιώντας σταδιακά όλες τις διαδικασίες και τα ανεξάρτητα πληροφοριακά συστήματά της με στόχο την βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς της.

Η Λύση

Η εταιρία για να την ενοποίηση όλων των λειτουργιών της σε ένα ενιαίο περιβάλλον επέλεξε το Galaxy της Epsilon SingularLogic. Πρόκειται για ένα σύνθετο έργο που περιλαμβάνει Galaxy Enterprise ERP, Οικονομική Διαχείριση, Διαχείριση Αποθεμάτων, Διαχείριση Προμηθειών και Galaxy Web Act το οποίο παρέχει τη δυνατότητα απομακρυσμένης (μέσω web) καταχώρησης αιτήσεων προμηθειών στα στελέχη όλων των εμπλεκόμενων διευθύνσεων, λειτουργία που η διεκπεραίωσή της είναι κρίσιμης σημασίας για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου.

Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιήθηκε με agile μεθοδολογία, κάτι που εξασφάλισε στην «Αττικές Διαδρομές», την έγκαιρη και ολοκληρωμένη υλοποίηση των κρίσιμων σημείων του έργου και τη συνεχή παρακολούθηση του παραδοτέου με όρους και διαδικασίες οικείες στον οργανισμό, με προσήλωση στο επιχειρησιακό αποτέλεσμα και όχι απλά στην αλλαγή των διαδικασιών του, περνώντας σε μία ψηφιακή λειτουργία που απλοποιεί και εξυπηρετεί όλες τις διεργασίες του.

Τα Οφέλη

Η «Αττικές Διαδρομές» με την υιοθέτηση του Galaxy και την ενσωμάτωση των βέλτιστων επιχειρηματικών πρακτικών που υιοθέτησε έχει επιτύχει σημαντικά ποιοτικά και ποσοτικά οφέλη:

 • Ευθυγράμμιση του συνόλου του οργανισμού, ώστε όλα τα τμήματα να λειτουργούν με διαφάνεια και συνέπεια βάσει των εταιρικών διαδικασιών
 • Κατάρτιση ενιαίας κωδικοποίησης σε κρίσιμες πληροφοριακές παραμέτρους, όπως Είδη, Προμηθευτές, Μητρώο Παγίων, Εγκριτικές ροές, Αιτίες διακίνησης κ.λπ.
 • Μείωση του διαχειριστικού χρόνου και κόστους, λόγω του ενοποιημένου συστήματος και των απλοποιημένων διαδικασιών
 • Μείωση των διακινούμενων εντύπων και των απαιτούμενων εγκρίσεων
 • Ενιαία και άμεση πληροφόρηση μέσω διαδραστικών Dashboards για την άμεση λήψη αποφάσεων
 • Απλοποίηση και αυτοματοποίηση της ροής εργασιών για την remote εξυπηρέτηση αιτημάτων προμήθειας, με εγκριτικές ροές, βάσει πλάνου προμηθειών και δυνατότητα επιλογής βέλτιστου προμηθευτή, καθώς και παρακολούθηση των παραγγελιών και των παραλαβών.
 • Παρακολούθηση κρίσιμων αποθεμάτων και ροές αναπλήρωσης
 • 30% Μείωση του χρόνου διαχείρισης των αιτημάτων προμήθειας και εκτέλεσης της παραγγελίας
 • Ελαχιστοποίηση λαθών
 • Απλοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης Προμηθευτών
 • Απρόσκοπτη διεύρυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του οργανισμού, καθώς εντάσσει σταδιακά στο Galaxy και άλλες δραστηριοτήτες του για τη βέλτιστη διαχείρισή τους

Δήλωση αντιπροσώπου

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν