Έργα

Kyknos

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), που ιδρύθηκε με το Ν. 4633/2019 και υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Υγείας

Η Εταιρία

Σκοπός του ΕΟΔΥ είναι η παροχή υπηρεσιών, που συμβάλλουν στην προστασία και βελτίωση της υγείας και την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης του πληθυσμού ενισχύοντας την ικανότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ιδιαιτέρως των υπηρεσιών δημόσιας υγείας, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των απειλών κατά της ανθρώπινης υγείας από μεταδοτικά νοσήματα μέσω της έγκαιρης ανίχνευσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των κινδύνων, αναφοράς και κατάθεσης επιστημονικά τεκμηριωμένων προτάσεων και μέτρων παρέμβασης.

Συνιστά το επιχειρησιακό κέντρο σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας με προληπτικό, λειτουργικό και παρεμβατικό χαρακτήρα, με ετοιμότητα απόκρισης σε έκτακτους κινδύνους υγείας, συντονίζοντας τις λειτουργίες του με τις εκάστοτε ανάγκες της χώρας και των διεθνών οργανισμών με τους οποίους συνεργάζεται.

Επιχειρηματική Πρόκληση / Ανάγκη

Η κατάργηση του ΚΕΕΛΠΝΟ που ήταν Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και η δημιουργία του νέου φορέα ΕΟΔΥ ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), άλλαξε σε μεγάλο βαθμό τις διαδικασίες πάνω στο κομμάτι του προϋπολογισμού, του απολογισμού και των δαπανών, καθώς η λειτουργία του γίνεται με ταμειακή διαχείριση.

Ο οργανισμός διέθετε διαφορετικές εφαρμογές για την παρακολούθηση της Αποθήκης, του Λογιστηρίου, του Μητρώου Δεσμεύσεων και των Οικονομικών του Υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ενιαία πληροφόρηση και συνολική διαχείριση των ροών εργασίας και των διαδικασιών. Έτσι, στόχευε στην απόκτηση ενός σύγχρονου και ενιαίου πληροφοριακού συστήματος που να καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες του, να εξελίσσεται συνεχώς και να μπορεί εύκολα και γρήγορα να υιοθετηθεί από τους χρήστες.

Η Λύση

Ο ΕΟΔΥ αξιολόγησε διάφορες εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στο Δημόσιο και επέλεξε τo Galaxy Public Accounting, το οποίο ανταποκρίθηκε πλήρως στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του φορέα.

Το Galaxy Public Accounting είναι μία σύγχρονη λύση, βασισμένη στην πλατφόρμα λογισμικού Galaxy, ειδικά σχεδιασμένη να εξυπηρετεί τις ανάγκες Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, με αποτέλεσμα την άμεση και αξιόπιστη υλοποίησή του. Επιπρόσθετα, φέρει την λειτουργικότητα του Galaxy ERP και μπορούσε να καλύψει συνολικά τις ανάγκες του φορέα, για την παρακολούθηση της Οικονομικής Διεύθυνσης, του Λογιστηρίου και της Αποθήκης.

Τα Οφέλη

Ο ΕΟΔΥ με την υιοθέτηση του Galaxy έχει επιτύχει σημαντικά οφέλη:

  • Ενιαία παρακολούθηση των λειτουργειών του
  • Ορθή διατήρηση του προϋπολογισμού και άρτια αποτύπωση των πεπραγμένων στις μηνιαίες αναφορές του Μητρώου Δεσμεύσεων
  • Ταχύτερη και πληρέστερη πληροφόρηση
  • Βελτιστοποίηση διαδικασιών και εγκριτικών ροών
  • Άμεση δημιουργία αναφορών
  • Ενίσχυση της παραγωγικότητας
  • Αυτοματοποίηση διαδικασιών
  • Εξοικονόμηση διαχειριστικού χρόνου των στελεχών
  • Μείωση διαχειριστικών λαθών

Δήλωση αντιπροσώπου

«Ένα από τα βασικότερα οφέλη, το οποίο μας έχει  εξοικονομήσει σημαντικά πολύ χρόνο, αφορά στο reporting. Στο παρελθόν γινόταν χειροκίνητα. Η σημαντική αύξηση της ταχύτητας που έχουμε με το Galaxy Public Accounting, μας έδωσε τη δυνατότητα εξοικονόμησης αρκετών ανθρωποωρών, με αποτέλεσμα την ανακατανομή του ανθρώπινου δυναμικού σε πιο επείγοντα θέματα.»

Γεώργιος Αναστόπουλος, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΟΔΥ.

Play Video

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν