Έργα

PharOS

Ιδιωτική φαρμακευτική εταιρεία, η οποία παράγει και προμηθεύει γενόσημα φάρμακα παρέχοντας, παράλληλα, και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

Η Εταιρία

PharOS είναι μία ιδιωτική φαρμακευτική εταιρεία, η οποία παράγει και προμηθεύει γενόσημα φάρμακα παρέχοντας, παράλληλα, και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Η εταιρεία έχει στο χαρτοφυλάκιό της περισσότερα από 68 προϊόντα και περισσότερες από 6.540 άδειες κυκλοφορίας παγκοσμίως.

Η PharOS είναι ένας διεπιστημονικός οργανισμός, σε αναγνώριση της εξειδικευμένης και ποικίλης τεχνογνωσίας που απαιτείται για την ορθή ανάπτυξη, την έγκριση και την τελική προώθηση ενός φαρμακευτικού προϊόντος. Η τεχνογνωσία της εταιρείας καλύπτει όλες τις πτυχές της ανάπτυξης ενός προϊόντος, από την προμήθεια δραστικών ουσιών (APIs), μέχρι την κυκλοφορία του στην αγορά.

Η PharOS διαθέτει εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, περισσότερους από 85 επαγγελματίες, προσηλωμένους όλους στην ανάπτυξη και την κυκλοφορία υψηλής ποιότητας γενόσημων φαρμάκων, καθώς και άλλων φαρμακευτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, τα οποία βελτιώνουν τη ζωή των ασθενών σε περισσότερες από 62 χώρες.

Επιχειρηματική Πρόκληση / Ανάγκη

PharOS Ltd. αξιοποιούσε διάφορες περιφερειακές εφαρμογές λογισμικού, καθώς και υπολογιστικά φύλλα, προκειμένου να διαχειρίζεται τις δραστηριότητές της. Στο πλαίσιο της ανάπτυξής της, η εταιρεία αναζήτησε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα με στόχο να:

 • συγκεντρώσει τις εμπορικές και οικονομικές πληροφορίες σε ένα ενιαίο σύστημα
 • αποτυπώσει σε αυτό εμπορικούς και οικονομικούς κανόνες, προκειμένου να βελτιώσει τη λειτουργία της
 • εφαρμόσει ένα πλήρες υποσύστημα διαχείρισης έργων (για τις διαδικασίες πιστοποίησης δραστικών ουσιών)
 • αποκτήσει την ικανότητα να εξάγει συνδυαστικά στοιχεία & πληροφορίες και να παράγει πολυδιάστατες αναφορές
 • εξάγει τις απαιτούμενες οικονομικές καταστάσεις βάσει ΚΒΣ

Η Λύση

Για την ικανοποίηση των παραπάνω αναγκών η PharOS Ltd επέλεξε την Data Communication (DC) με κριτήριο την υψηλή τεχνογνωσία και την εκτεταμένη εμπειρία της σε έργα Dynamics 365. Προκρίθηκε η υλοποίηση της συστήματος επιχειρησιακής διαχείρισης Microsoft Dynamics NAV – InnovEra (ERP), μιας λύσης που ενσωματώνει όλη τη λειτουργικότητα του Microsoft Dynamics NAV, καθώς και το add on υποσύστημα InnovEra που η DC έχει αναπτύξει, με γνώμονα τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς.

Στο πλαίσιο του έργου υλοποιήθηκαν τα υποσυστήματα:

 • Διοίκησης Παραγωγής
 • Oικονομικής Διαχείρισης
 • Εμπορικής Διαχείρισης
 • Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Διαχείρισης Έργων
 • Επιχειρηματικής Πληροφόρησης (MIS)

Ειδικά για το υποσύστημα Διαχείριση Έργων, καλύφθηκαν πλήρως οι απαιτήσεις της PharOS Ltd. σε ό,τι αφορά:

 • το σύνολο των ροών εργασίας ανά κύριο έργο ή σχετικά υποέργα
 • τις πληροφορίες που τηρούνται ανά έργο
 • τα οικονομικά στοιχεία
 • τους εμπλεκόμενους στο έργο
 • τις σχετικές εργασίες & αναθέσεις
 • το σχεδιασμό, προγραμματισμό και έλεγχο της εξέλιξής του έργου
 • τα σχετικά έξοδα και αμοιβές καθώς και την τιμολόγησή τους

Οι σχετικές πληροφορίες μπορούν να εξαχθούν σε πολυδιάστατες αναλύσεις, προβάλλοντας κάθε φορά τις απαραίτητες πληροφορίες τόσο για τα έργα σε εξέλιξη, όσο και για τα ολοκληρωμένα έργα.

Το σύστημα αξιοποιείται παραγωγικά από 20 χρήστες του Οργανισμού.

Τα Οφέλη

Από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος, η PharOS Ltd. αποκόμισε σημαντικά οφέλη, όπως:

 • Αξιοποίηση διεθνών best practices που προσφέρει το Microsoft Dynamics NAV
 • Εφαρμογή ελληνικών best practices που προσφέρει το Microsoft Dynamics NAV – InnovEra
 • Εφαρμογή κανόνων και αυτοματοποιημένων διαδικασιών
 • Βελτίωση οικονομικού προγραμματισμού και προγραμματισμού των έργων
 • Μεγέθυνση κερδοφορίας έργων
 • Ενοποίηση πληροφοριών όλου του οργανισμού σε ένα ενιαίο σύστημα και αξιοποίησή τους από όλο τον οργανισμό
 • Διαρκώς ενημερωμένη σφαιρική εικόνα της επιχείρησης προς τη Διοίκηση
 • Ευελιξία προσαρμογής του συστήματος στις ανάγκες της επιχείρησης
Play Video

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν