Έργα

Στυλ. Σ. Κοσκινίδης ΑΒΕΕ

Aμιγώς ελληνική, βιομηχανία ειδών συσκευασίας από χαρτί και γραφικών τεχνών με ηγετική θέση στον τομέα της

Η Εταιρία

Η Εταιρία

Η Στυλ. Σ. Κοσκινίδης ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 1922 και αποτελεί κορυφαία, αμιγώς Ελληνική, βιομηχανία ειδών συσκευασίας από χαρτί και γραφικών τεχνών με ηγετική θέση στον τομέα της και προσήλωση στην ποιότητα, την ανταγωνιστικότητα και την τεχνολογική υπεροχή.

Η εταιρεία επενδύει συνεχώς στη βελτίωση των προϊόντων της και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών αιχμής, που συμβάλλουν αποτελεσματικά στην αναβάθμιση του τρόπου λειτουργίας της και την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών της, βιομηχανιών καταναλωτικών προιόντων.

Επιχειρηματική Πρόκληση / Ανάγκη

Επιχειρηματική Πρόκληση / Ανάγκη

Στο πλαίσιο του γενικότερου επανασχεδιασμού και της βελτιστοποίησης των επιχειρηματικών διαδικασιών της, η Στυλ. Σ. Κοσκινίδης ΑΒΕΕ αναζήτησε συνεργάτη για την αναβάθμιση του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Συγκεκριμένα, στοχεύοντας στην πλήρη και έγκαιρη παρακολούθηση των κρίσιμων παραμέτρων για την ορθή και παραγωγική λειτουργία όλων των τμημάτων της επιχείρησης, η Στυλ Σ. Κοσκινίδης ΑΒΕΕ έθεσε τους παρακάτω στόχους:

 • Τεχνολογική αναβάθμιση της τρέχουσας εγκατάστασης του Microsoft Dynamics NAV, για την αξιοποίηση των πλούσιων δυνατότητων που προσφέρει η έκδοση Microsoft Dynamics NAV 2016
 • Έγκαιρη και ομαλή συμμόρφωση της επιχείρησης στο εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (ΚΦΑΣ)
 • Παρακολούθηση της διαδικασίας προκοστολόγησης ενός νέου προϊόντος
 • Ακριβή εικόνα του κόστους ανά παραγόμενη μονάδα
 • Δυνατότητα εντοπισμού αποκλίσεων στο κόστος του παραχθέντος είδους σε σχέση με τα προϋπολογιστικά στοιχεία
Η Λύση

Η Λύση

Για την κάλυψη των παραπάνω απαιτήσεων η Στυλ. Σ. Κοσκινίδης ΑΒΕΕ επέλεξε την Data Communication ως αξιόπιστο συνεργάτη με μακρόχρονη εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων. Η λύση αξιοποίησε τις ποικίλες δυνατότητες που προσφέρει η έκδοση Microsoft Dynamics NAV 2016 σε συνδυασμό με τις βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές που ενσωματώνει στη λύση η Data Communication, μέσω της λειτουργικότητας InnovEra. Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα:

 • Πλήρης επανασχεδιασμός της υλοποίησης για την παρακολούθηση των εμπορικών συναλλαγών, της οικονομικής διαχείρισης, της απολογιστικής- ανά φάση- κοστολόγησης παραγωγής των προϊόντων καθώς, επίσης, και της αποτύπωσης του κόστους παραγωγής σε εξέλιξη
 • Ανάπτυξη πρόσθετης λειτουργικότητας για την αυτοματοποίηση της παρακολούθησης της διαδικασίας προκοστολόγησης και του ποιοτικού ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας
 • Αποτύπωση εγγραφών παραγωγής στο Microsoft Dynamics NAV, για τη δυνατότητα αποτύπωσης του πραγματικού κόστος ανά παραγόμενη μονάδα στο τέλος κάθε κοστολογικής περιόδου
 • Αξιοποίηση της λειτουργικότητας αναπλήρωσης αποθεμάτων του Microsoft Dynamics NAV
Τα Οφέλη

Τα Οφέλη

 • Αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πελάτη και βελτιωμένη εμπειρία συνεργασίας
 • Βέλτιστη διαχείριση αποθεμάτων
 • Άμεση και ακριβής πληροφόρηση επί κρίσιμων επιχειρηματικών δεικτών για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων, όπως:
 1. Κόστος παραγωγής ανά παραγγελία πώλησης
 2. Ποσοστό μικτού κέρδους (Mark-up ή margin) ανά παραγόμενο προϊόν
 3. Εντοπισμός αποκλίσεων κόστους (απολογιστικού σε σχέση με προϋπολογιστικό) συγκεκριμένων παραγωγών
 4. Εντοπισμός συστατικών κόστους που αυξάνουν το τελικό κόστος παραγωγής

Δήλωση αντιπροσώπου

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν