Δελτίο Τύπου για την Απόκτηση Κλάδου Retail & Fuel από Epsilon SingularLogic

ΟΜΙΛΟΣ EPSILON NET: Απόκτηση του κλάδου integration, πωλήσεων και customer support software Retail & Fuel της εταιρίας SingularLogic A.E (θυγατρικής της SPACE HELLAS A.E.) από την Epsilon SingularLogic (θυγατρικής του Ομίλου ΕPSILON NET) .

O Όμιλος EPSILON NET ανακοινώνει, ότι η θυγατρική του εταιρία Epsilon SingularLogic Α.Ε., συμφώνησε να αποκτήσει από την εταιρία SingularLogic, θυγατρική του Ομίλου SPACE HELLAS, το σύνολο της δραστηριότητας του κλάδου integration, πωλήσεων και customer support software Retail & Fuel που απευθύνεται στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου καθώς και πρατηρίων υγρών καυσίμων.

Το συγκεκριμένο Business Unit συνεργάζονταν μέχρι σήμερα αρμονικά με τον αντίστοιχο κλάδο ανάπτυξης προϊόντων ιδιοπαραγώμενου λογισμικού της Epsilon SingularLogic Α.Ε. με στόχο την προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων στους συγκεκριμένους τομείς με την αξιοποίηση:

 • ειδικών εφαρμογών λογισμικού
 • εξειδικευμένων υπηρεσιών εφαρμογής & διασύνδεσης
 • εξειδικευμένων συστημάτων εξοπλισμού

 

Με βάση την συγκεκριμένη συμφωνία το στελεχιακό δυναμικό των δύο επιχειρησιακών ομάδων ενοποιείται και θα συνεχίσει την παροχή των ολοκληρωμένων λύσεων software & integration υπό την διοίκηση & ιδιοκτησία της Epsilon SingularLogic.

Ο σχεδιασμός ολοκλήρωσης της τεχνικής διαδικασίας για τη μεταβίβαση του κλάδου από την εταιρία SingularLogic A.E. στην εταιρία Epsilon SingularLogic A.E. περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

 • απόσχιση του κλάδου Retail & Fuel της εταιρίας SingularLogic A.E. με ημερομηνία ισολογισμού απόσχισης την 31/10/2023 και εισφορά του στην επωφελούμενη Epsilon SingularLogic A.E.
 • αύξηση κεφαλαίου στην εταιρία Epsilon SingularLogic Α.Ε. με έκδοση νέων μετοχών προς όφελος της εισφέρουσας τον κλάδο Retail & Fuel εταιρίας SingularLogic A.E.
 • μεταβίβαση των μετοχών της Epsilon SingularLogic Α.Ε. από την εταιρία SingularLogic A.E. στην EPSILON NET A.E. έναντι του συμφωνημένου τιμήματος ύψους € 3.000.000.

 

Για τον προσδιορισμό του τιμήματος, ελήφθη υπόψιν η Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή από την οποία προκύπτει ότι το τίμημα ανταποκρίνεται στην εύλογη αξία του κλάδου.

Ο κλάδος παροχής υπηρεσιών και πωλήσεων Retail & Fuel περιλαμβάνει τους παρακάτω τομείς:

 • Ο τομέας Fuel Retail Solutions προσφέρει από το 1998 σε όλη την ελληνική επικράτεια ένα εξελιγμένο IT σύστημα παρακολούθησης καυσίμων (σύστημα εισροών-εκροών) & λιανικής πώλησης το οποίο εξελίσσεται διαρκώς ώστε να καλύπτει αποτελεσματικά τις πολυδιάστατες ανάγκες των σύγχρονων πρατηρίων και αφορούν το customer experience & loyalty, τη συμβατότητα με τις σύνθετες νομοθετικές υποχρεώσεις και τη βέλτιστη επιχειρηματική διαχείριση σημείων πώλησης υγρών καυσίμων, εμπορευμάτων & υπηρεσιών.
  Το πελατολόγιο περιλαμβάνει τις περισσότερες από τις μεγαλύτερες αλυσίδες πρατηρίων υγρών καυσίμων της Ελλάδας που αναπτύσσουν τη δραστηριότητα τους μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου όπως επίσης και μεγάλο αριθμό μεμονωμένων πρατηρίων. Το σύνολο του πελατολογίου αριθμεί άνω των 2.000 πρατηρίων υγρών καυσίμων πανελλαδικά.
 • Ο τομέας Retail Solutions με περισσότερες από 3 δεκαετίες ενεργούς παρουσίας, παρέχει πλήρες εύρος ΙΤ λύσεων για τις μεγάλες & μεσαίες αλυσίδες Λιανικής σε όλους τους τομείς λιανεμπορίου, που περιλαμβάνουν από την παροχή συστημάτων software ταμειακών εφαρμογών έως και πληροφοριακά συστήματα & εξοπλισμό που αφορούν το σύνολο των ΙΤ αναγκών τους.
  Στο πελατολόγιο συμπεριλαμβάνονται ορισμένες από τις σημαντικότερες αλυσίδες Super Market & Λιανεμπορίου που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

 

Παράλληλα με τις λύσεις, παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες για την ολοκληρωμένη υποστήριξη του συνόλου των συστημάτων τους (Front Office – Back Office – Loyalty) σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες λειτουργίας του δικτύου των καταστημάτων τους, όπως το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας, τη γεωγραφική διασπορά σε αστικές, ημιαστικές & τουριστικές περιοχές και την τοπολογία των συστημάτων.

Η απόκτηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου της EPSILON NET, για συστηματική διεύρυνση της πελατειακής του βάσης και των λύσεων που προσφέρει τόσο σε οριζόντιο επίπεδο όσο και σε δυναμικές κάθετες αγορές με εξειδικευμένες ανάγκες. Παράλληλα, αναμένεται να προσθέσει πωλήσεις άνω των €5.500.000 σε ετήσια βάση, σημαντική κερδοφορία, οικονομίες κλίμακας και περαιτέρω δυνατότητα παροχής διευρυμένων λύσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας του Ομίλου με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.

Ο Όμιλος συνεχίζει με σταθερά βήματα την υλοποίηση τεχνολογικών & επιχειρηματικών συνεργασιών με στόχο την αύξηση των μεριδίων αγοράς και του συνόλου των χρηματοοικονομικών μεγεθών του. Στρατηγικός στόχος της διοίκησης της ΕPSILON NET παραμένει η παραγωγή αξίας για το προσωπικό, τους συνεργάτες και τους μετόχους του ως ο μεγαλύτερος φορέας Business Software & Technology Solutions στην Ελλάδα.