Διαχείριση Χρηματοοικονομικών

  • Δυνατότητα παρακολούθησης μηχανογραφημένων επιταγών
  • Ολοκληρωμένο κύκλωμα παρακολούθησης συμβάσεων πωλήσεων-Αγορών
  • Παρακολούθηση εργασιών ανά έργο και δυνατότητα σύνδεσης έργων με συμβάσεις
  • Πλάνα παρακολούθησης προμηθειών συγκεντρωτικά και κλιμακωτά ανά κατηγορία είδους, κατηγορία πελάτη
  • Υπολογισμός προμηθειών βάσει πωλήσεων, εισπράξεων, εισπραχθέντων πωλήσεων κλπ
  • Κύκλωμα παρακολούθησης Ταμειακών Ροών(cash flow) με δυνατότητα μεταβολή ποσών και ταυτόχρονη μεταβολή διακανονισμών
  • Δυνατότητα παρακολούθησης κυκλώματος προϋπολογισμών