Μεταβίβαση μετοχών Epsilon SingularLogic

Η EPSILON NET Α.Ε., στα πλαίσια της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για την SingularLogic, όπως ανακοινώθηκε την 01.03.2021 από τις Εταιρίες EPSILON NET A.E. και SPACE HELLAS A.E., γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την 29.06.2021, μεταβίβασε στην SPACE HELLAS Α.Ε., 3.247.000 κοινές ονομαστικές μετοχές που κατέχει στην εταιρία Epsilon SingularLogic Α.Ε., έναντι του ποσού των € 3.247.000,00.

Μετά την εν λόγω μεταβίβαση, η μετοχική σύνθεση της Epsilon SingularLogic Α.Ε. έχει ως εξής:
1) EPSILON NET A.E.: 6.767.400 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη και ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 67,51% και
2) SPACE HELLAS Α.Ε.: 3.257.600 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη και ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 32,49%.

 

Η Epsilon SingularLogic Α.Ε. αποτελεί τον βραχίονα του ομίλου στον κλάδο των εμπορικολογιστικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και ERP όπως προέκυψε με την απόσχιση του αντίστοιχου κλάδου από τη μητρική εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 (άρθρο 57 παρ.2), του Ν. 4548/2018 και των διατάξεων του Ν. 4172/2013.Η δραστηριοποίηση στον τομέα αυτόν βασίζεται σε σημαντικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η εταιρεία σε προϊόντα, σε επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών και στην τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού της. Στρατηγικό πλεονέκτημα της εταιρίας αποτελεί η υψηλή τεχνολογία των παραγόμενων προϊόντων η κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων κάθε κλάδου μέσα από τις διαφορετικές λύσεις που βασίζονται στην πλατφόρμα Pylon (Pylon Commercial, Pylon ERP, Pylon CRM, Pylon Shop, Pylon Auto Service, Pylon Auto & Moto Cube, Pylon Retail, Pylon Entry) όπως επίσης και η σύνδεση με προϊόντα και υπηρεσίες των άλλων κλάδων της μητρικής εταιρίας EPSILON NET Α.Ε. όπως ο κλάδος προϊόντων για τα λογιστικά γραφεία, ο κλάδος με προϊόντα και υπηρεσίες εξειδικευμένα στη μισθοδοσία των επιχειρήσεων (HRMS), ο κλάδος των WEB εφαρμογών της πλατφόρμας Epsilon Smart για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ο κλάδος των προϊόντων Hospitality καθώς και οι λύσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης με την πιστοποιημένη πλατφόρμα από την ΑΑΔΕ Epsilon Digital κ.α.


Η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης συναλλαγής, αποδεικνύει έμπρακτα, την ισχυρή συνεργασία των δύο Ομίλων (EPSILON NET και SPACE HELLAS) και αποτελεί ορόσημο στην πορεία για τη δημιουργία του μεγαλύτερου επιχειρηματικού σχήματος στο χώρο της Πληροφορικής στην Ελλάδα.