Όμιλος εταιριών Epsilon Net αποτελέσματα 2021

Κύκλος εργασιών 50,51 εκ. ευρώ (+133%).
Καθαρά Κέρδη μετά φόρων 10,78 εκ. ευρώ (+ 222%)

Συνέχιση της αλματώδους πορείας με εκτίμηση για πωλήσεις πάνω από 75.000.000€ το 2022

 

Εντυπωσιακά αποτελέσματα σημείωσε το 2021 ο Όμιλος Εταιριών Epsilon Net, ο οποίος συνέχισε να υλοποιεί με συνέπεια το επενδυτικό του πλάνο, έχοντας ως άξονες:

Α) Την επίτευξη ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης. Ειδικότερα, το 2021 ο Κύκλος Εργασιών αυξήθηκε κατά 133% και τα Καθαρά κέρδη μετά από φόρους κατά 222%. Η εντυπωσιακή αυτή επίδοση στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, προήλθε τόσο μέσα από το σημαντικό ρυθμό οργανικής ανάπτυξης (άνω του 50%), όσο και από τη συμβολή στοχευμένων εξαγορών.

Β) Τη σημαντική αύξηση της ενεργής εγκατεστημένης πελατειακής βάσης με περισσότερους από 100.000 πελάτες, στους οποίους παρέχει εξειδικευμένες λύσεις, κατάλληλα προσαρμοσμένες στο μέγεθος της κάθε επιχείρησης και στις ειδικές ανάγκες κάθε κάθετης αγοράς.

Γ) Τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των λύσεων που προσφέρει με ολοκληρωμένα συστήματα  Einvoicing, Accounting, ERP, CRM, RETAIL, WMS, MOBILE, MIS, PAYROL, HRMS, PMS σε συνδυασμό με   υπηρεσίες πιστοποιημένου Παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης και myDATA, παρέχοντας all in one solutions στους τελικούς πελάτες.

Δ) Την ακόμα πιο ενεργή συμμετοχή του στον εν εξελίξει ψηφιακό μετασχηματισμό του ιδιωτικού τομέα. Ο Όμιλος που αποτελεί το μεγαλύτερο φορέα επιχειρηματικού λογισμικού στην ελληνική αγορά, ενισχύει περαιτέρω την ηγετική του  θέση,  με συνεχή ανάπτυξη & εξέλιξη καινοτόμων εφαρμογών, τεχνολογικών λύσεων και εξειδικευμένων υπηρεσιών, ενώ παράλληλα με στοχευμένες εξαγορές επιταχύνει τον στρατηγικό του στόχο για συνεχή διεύρυνση του μεριδίου του στην αγορά πληροφορικής με  ταυτόχρονη  επίτευξη υψηλών οικονομικών επιδόσεων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και λειτουργική ενσωμάτωση των  στρατηγικών  εξαγορών των εταιρειών DATA COMMUNICATION Α.Ε.,  SINGULARLOGIC Α.Ε., καθώς και τη δημιουργία της Epsilon SingularLogic, ο Όμιλος, μέσα στη χρήση που έκλεισε, προχώρησε στην απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής  στις εταιρίες Technolife, iQom και PCS διευρύνοντας σημαντικά τη συνολική πελατειακή του βάση και το χαρτοφυλάκιο των λύσεων σε κάθετες αγορές. Τον Ιανουάριο του 2022 προχώρησε επίσης στην απόκτηση του 100% της CSA, εξειδικευμένης εταιρίας με ηγετική θέση στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για Φαρμακεία και Φαρμακαποθήκες.

 

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη

Σύμφωνα με τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2021, που καταρτίσθηκαν βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), τα βασικότερα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου Epsilon Net έχουν ως εξής:

 

Βασικά οικονομικά στοιχεία περιόδου 1/1/2021 – 31/12/2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ (χιλ. €) 1/1/2021-31/12/2021 1/1/2020-31/12/2020 Ετήσια Μεταβολή
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 50.511,28 21.696,90 132,80%
Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 15.093,58 5.234,82 188,33%
Καθαρά Κέρδη μετά Φόρων 10.778,82 3.348,96 221,86%

Να σημειωθεί ότι η σημαντική διεύρυνση των μεγεθών, μέσω των σημαντικών εξαγορών της προηγούμενης περιόδου δεν αποτυπώνεται στο σύνολό της στα οικονομικά  αποτελέσματα του 2021, αφού η συμμετοχή της Epsilon SingularLogic    στα μεγέθη του Ομίλου αφορά   μόνο   τους  10  μήνες του έτους, της Technolife 7 μήνες (εξαγορά Ιούνιος 2021), της iQom 4 μήνες (εξαγορά  Σεπτέμβριος 2021), της PCS 2 μήνες (εξαγορά  Νοέμβριος 2021), ενώ η πρόσφατα εξαγορασθείσα CSA Pharmakon δεν συμμετέχει καθόλου στα αποτελέσματα του 2021 (εξαγορά Ιανουάριος 2022).

Αναλυτικότερα, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου  το 2021 ανήλθε σε  50,51 εκ. € έναντι  21,70 εκ. € το 2020, σημειώνοντας αύξηση 132,80%, τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε 15,09 εκ. € έναντι 5,23 εκ. €  το  2020, σημειώνοντας αύξηση 188,33%, ενώ τα Κέρδη μετά από φόρους  αυξήθηκαν κατά 221,86% ανερχόμενα σε 10,78 εκ. € έναντι 3,35 εκ. €  το 2020.

Όσον αφορά τη μητρική εταιρία, για  το 2021 ο Κύκλος Εργασιών της ανήλθε σε  18,95 εκ. € έναντι 14,62 εκ. €  το 2020, σημειώνοντας αύξηση 29,67%, τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)  διαμορφώθηκαν σε  8,10 εκ. € έναντι 3,36 εκ. €  το 2020, βελτιωμένα κατά 141,00%, ενώ τα Κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 192,76% ανερχόμενα σε  5,64 εκ. € έναντι 1,93 εκ.€  το 2020.

 

Συνοπτική κατάσταση Οικονομικής Θέσης

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ (χιλ. €) 1/1/2021-31/12/2021 1/1/2020-31/12/2020
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 23.354,16 20.788,88
Μακροπρόθεσμος Δανεισμός 8.910,04 10.865,13
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μίσθωσης 1.563,49 1.973,24
Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός 6.797,81 4.185,47
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μίσθωσης 607,24 584,35
Καθαρός Δανεισμός -5.475,57 -3.180,69
Ίδια Κεφάλαια 41.454,66 23.577,05
Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια 35.979,10 20.396,36
Συντελεστής Μόχλευσης -0,1522 -0,1559

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα του Ομίλου το 2021 διαμορφώθηκαν σε 23,35 εκ. €, ο μακροπρόθεσμος δανεισμός ανέρχεται σε 8,91 εκ. €, ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός σε  6,80 εκ. € ενώ το θετικό καθαρό ταμείο (Net Cash) σε  5,48 εκ. € παρά  την υλοποίηση των σημαντικών εξαγορών της προηγούμενης χρήσης.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου το 2021 ανήλθαν σε 41,45  εκ. €.

Βασικοί παράγοντες για την αύξηση των μεγεθών  και τη συνεχή διεύρυνση του μεριδίου αγοράς του Ομίλου, αποτέλεσαν:

  • οι στρατηγικές επενδύσεις, σε τεχνολογίες αιχμής web και cloud συστημάτων που εξασφαλίζουν την εργασία από απόσταση,
  • η κυρίαρχη θέση της εταιρίας στον τομέα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και των ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA της ΑΑΔΕ καθώς
  • και οι σημαντικές εξαγορές που δημιουργούν μεγάλες συνέργειες και οικονομίες κλίμακας.

Το επιχειρηματικό μοντέλο που ακολουθεί με επιτυχία ο Όμιλος, επικεντρώνεται σε τομείς με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης και υψηλή προστιθέμενη αξία. Να σημειωθεί ιδιαίτερα (κάτι που αποτυπώνεται με συνέπεια σε όλη την πορεία του Ομίλου μέχρι σήμερα) ότι η στρατηγική ανάπτυξης βασίζεται στο επιχειρηματικό μοντέλο της πώλησης (σε μεγάλο βαθμό) τυποποιημένου προϊόντος καθώς και web & cloud λύσεων βάσει του μοντέλου  SaaS. Η στρατηγική αυτή μεγιστοποιεί τα οφέλη από την αύξηση του κύκλου εργασιών, επιτυγχάνοντας συνεχή βελτίωση  του περιθωρίου κέρδους και της καθαρής κερδοφορίας.

Η Epsilon Net, συνεπής στην πολιτική επιβράβευσης των μετόχων, θα προχωρήσει και τη φετινή χρονιά σε διανομή μερίσματος, το ύψος του οποίου θα προκύψει με βάση τα διανεμόμενα κέρδη και θα αποφασιστεί κατά την Τακτική Γ.Σ. των μετόχων.

 

Στόχοι  και Προοπτικές  για το 2022

Η διοίκηση εκτιμά, ότι ο Όμιλος και το 2022 θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό  ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ιδιωτικού τομέα της ελληνικής οικονομίας, θα επεκταθεί περαιτέρω η ευρεία  αποδοχή όλων των προϊόντων και των υπηρεσιών του Ομίλου και θα συνεχιστεί με έντονους ρυθμούς η αύξηση του Κύκλου Εργασιών λόγω της οργανικής ανάπτυξης, αλλά και νέων εξαγορών.

Οι βασικοί στόχοι του επιχειρησιακού σχεδιασμού για το 2022 περιλαμβάνουν :

  1. τη συνέχιση της εξαιρετικής πορείας της σειράς Web εφαρμογών «Epsilon SMARΤ» για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και την προσαρμογή των πολύ μικρών επιχειρήσεων & ελευθέρων επαγγελματιών στο myDATA
  2. την αξιοποίηση της ενισχυμένης τεχνογνωσίας του Ομίλου στο επιχειρησιακό λογισμικό για μεσαίες & μεγάλες επιχειρήσεις (ERP, CRM, WMS, MOBILE, MIS, σε συνδυασμό με τις λύσεις πιστοποιημένου Παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης και myDATA) καθώς και των εξειδικευμένων εφαρμογών για κάθετες αγορές (Λιανική, Πρατήρια υγρών καυσίμων, Ξενοδοχειακό λογισμικό, Φαρμακεία & Φαρμακαποθήκες)
  3. την περαιτέρω ενίσχυση της υφιστάμενης ηγετικής της θέσης στα συστήματα μισθοδοσίας και HRMS
  4. την ενίσχυση μέσω της θυγατρικής της εταιρίας PCS, λύσεων FINTECH στους τομείς των συστημάτων για επενδυτικούς οίκους, διαχείρισης επενδύσεων και ασφαλιστικών οργανισμών
  5. την εκτέλεση ενός νέου στοχευμένου προγράμματος στρατηγικών συνεργασιών και εξαγορών με έμφαση στην ανάπτυξη των λύσεων του ομίλου σε νέες κάθετες αγορές
  6. την συνδυαστική αξιοποίηση των ενισχύσεων & των χρηματοδοτικών εργαλείων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων αρχικά του Ταμείου Ανάπτυξης και στην συνέχεια του Αναπτυξιακού Νόμου και του ΕΣΠΑ 2021-2027, τα οποία εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην επιτάχυνση υλοποίησης των επενδύσεων σε νέα πληροφοριακά συστήματα.

 

Για τη χρήση του  2022 η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι οι ενοποιημένες πωλήσεις θα ξεπεράσουν τα 75 εκ. ενώ το περιθώριο EBITDA θα κινηθεί σε επίπεδα άνω του 30% επί του κύκλου εργασιών.

 

Ο κ. Ιωάννης Μίχος, Ιδρυτής του Ομίλου,  Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος της Epsilon Net, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Το 2021 αποτέλεσε  για τη μεγάλη οικογένεια της Epsilon Net  χρονιά ορόσημο  όχι μόνο γι’ αυτά που πετύχαμε,  αλλά και γιατί μας επιτρέπει να ξεκινήσουμε έναν νέο δημιουργικό κύκλο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Με οδηγό την ανθρωποκεντρική προσέγγιση,  το εταιρικό όραμα και την προσήλωση στους πελάτες μας, συνεχίζουμε με συνέπεια όλοι μαζί να δημιουργούμε την επόμενη μέρα. Χτίζουμε μεθοδικά έναν Όμιλο που βασίζεται στο all in one solution δημιουργώντας μια δυνατή σχέση συνεργασίας με τους πελάτες μας. Συμβάλλουμε αποφασιστικά με καινοτόμες λύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας. Παράλληλα η σημαντική αύξηση της πελατειακής μας βάσης, αποτελεί την αφετηρία για την επίτευξη σημαντικού βαθμού ετήσιων επαναλαμβανόμενων εσόδων, αυξανόμενων θετικών  λειτουργικών ταμειακών ροών, οι οποίες είναι και η βάση για τη συνεχή αναπτυξιακή  πορεία του Ομίλου μας.

Στρατηγική μας ήταν, είναι και θα είναι  να παράγουμε καθημερινά αξία για τους ανθρώπους μας, τους συνεργάτες και τους μετόχους μας. Τα αποτελέσματα του 2021 μας δίνουν τη δύναμη και την ευθύνη να συνεχίσουμε την αναπτυξιακή μας πορεία ως ο μεγαλύτερος Όμιλος λογισμικού για επιχειρήσεις στην Ελλάδα».

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε:

Τμήμα Επενδυτικών σχέσεων:

Τηλ.+30211 5007000 – e- mail: ir@epsilonnet.gr