Προϊόντα

Προϊόντα

Eurofasma NEXT

Eurofasma NEXT

Εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης, που καλύπτει με απλότητα και αξιοπιστία όλες τις εμπορικολογιστικές ανάγκες των μεσαίων επιχειρήσεων.

 

Το Eurofasma NEXT αποτελεί μία σύγχρονη και πλούσια σε λειτουργίες εφαρμογή, που παράλληλα διατηρεί την απλότητα, την ευχρηστία και την αξιοπιστία της εφαρμογής Eurofasma (DOS) που την τοποθέτησαν στην κορυφή της αγοράς για πολλές δεκαετίες. 

Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για τις μεσαίες επιχειρήσεις, εφόσον καλύπτει όλες τις εμπορολογιστικές τους ανάγκες – λειτουργίες και επιπλέον συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους. 

Συνοπτική Λειτουργικότητα  

 • Διαχείριση Ομίλου Εταιριών, με δυνατότητα πολλαπλών χρήσεων ανά εταιρία
 • Διαχείριση Υποκαταστημάτων και Αποθηκών 
 • Διαχείριση Πελατών 
 • Διαχείριση Προμηθευτών 
 • Διαχείριση Λοιπών Λογαριασμών 
 • Ειδικές Συμφωνίες Πελατών-Προμηθευτών 
 • Διαχείριση Πωλήσεων 
 • Διαχείριση Αγορών (Παραγγελιοδοσία, Κοστολόγηση Αγορών, Φάκελο εισαγωγών)
 • Χρηματοοικονομική Διαχείριση
 • Γενική Λογιστική/Ισολογισμό
 • Διαχείριση Παγίων
 • Report Generator
 • Import-Export

Πλεονεκτήματα

Άμεση λειτουργία & ευχρηστία

Το Eurofasma ΝΕΧΤ είναι ταχύτατο στην εγκατάστασή και λειτουργία του. Διαθέτει πρότυπη παραμετροποίηση για τις συνήθεις συναλλαγές, ενώ συγχρόνως είναι ευέλικτο στο να εξυπηρετεί εξειδικευμένες ανάγκες και δραστηριότητες. Επιπλέον, εξασφαλίζει ευκολία στην καθημερινή λειτουργία της εφαρμογής, µε menu που προσομοιάζουν στο outlook, επιτυγχάνοντας φιλικότητα και ευχρηστία, ακόμα και στον μη εξοικειωμένο χρήστη. 

Customization

Προσαρμόζεται πλήρως στις ειδικές επιχειρηματικές διαδικασίες, ανάγκες και συνήθειες κάθε επιχείρησης. Τα menu, οι οθόνες, οι εκτυπώσεις είναι δομημένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να διαμορφώνονται στις καθημερινές ανάγκες του κάθε χρήστη. Οι ταχύτητες εκτέλεσης των καθημερινών λειτουργιών είναι εξαιρετικά γρήγορες πχ. τιμολόγηση. Διαθέτει γρήγορες αυτοματοποιημένες λειτουργίες με την χρησιμοποίηση Wizards στις μαζικές εργασίες (π.χ. markup τιμών), προσφέροντας συγχρόνως απόλυτο έλεγχο των διαδικασιών ενημέρωσης. Τα δικαιώματα πρόσβασης στους χρήστες της επιχείρησης ορίζονται ανά εργασία, εντάσσοντάς τους σε ρόλους που καθορίζονται από τον επιχειρηματία.  

Διαρκής πληροφόρηση για τον Επιχειρηματία

Τα δεδομένα που καταχωρούνται κατά την καθημερινή λειτουργία της εφαρμογής αποτυπώνονται σε μια σαφή και άμεση εικόνα (ανά πάσα στιγμή), δίνοντας αξιόπιστη και έγκυρη πληροφόρηση στον επιχειρηματία για την λήψη ορθότερων αποφάσεων, προσφέροντας του ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Πλούσιο Reporting

Διαθέτει πλήθος έτοιμων εκτυπώσεων για κάθε υποσύστημα (Αποθήκη, Συναλλασσόμενοι, Πελάτες, Προμηθευτές, Αγορές, Πωλήσεις, Αξιόγραφα κλπ), ώστε να παρακολουθείται εύκολα η καθημερινή δραστηριότητα. Επιπλέον προσφέρει τη δυνατότητα απεριόριστου ορισμού φίλτρων και ταξινομήσεων των εκτυπώσεων και των λιστών εγγραφών (πχ. κατάλογος ειδών, παραστατικών κλπ.).  Όλη αυτή η πληροφορία μπορεί να επεξεργάζεται, να μορφοποιείται και να παρουσιάζεται με πολλαπλούς τρόπους, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε χρήστη παρέχοντας μια σαφή, άμεση και αξιόπιστη εικόνα για την πορεία της επιχείρησης.  

Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε.

Απολύτως εναρμονισμένο με τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA, υποστηρίζει την online επικοινωνία, για την αποστολή των συναλλαγών εσόδων – εξόδων της επιχείρησης στην Α.Α.Δ.Ε., και τη λήψη από την Α.Α.Δ.Ε. των στοιχείων παραστατικών που έχουν αναρτηθεί για λογαριασμό της, με δυνατότητα πολλαπλών ελέγχων και την εισαγωγή νέων και διορθωτικών εγγραφών. Η διασύνδεση του Eurofasma Next με την πλατφόρμα myDATA πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας e-books. 

e-Invoice

Υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης, μέσω του πιστοποιημένου παρόχου Epsilon Digital, που καλύπτει με μεγάλη ευκολία τις απαιτήσεις κάθε επιχείρησης, ανεξαρτήτως μεγέθους, κλάδου και δραστηριότητας, για ηλεκτρονική αποστολή, αυθεντικοποίηση, αποδοχή και αρχειοθέτηση τιμολογίων και παραστατικών μέσα από αυτοματοποιημένες διαδικασίες (εναρμονισμένη με τις επιταγές του νόμου). Η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης εξασφαλίζει την Online σύνδεση με την Α.Α.Δ.Ε., μειώνει τα λειτουργικά έξοδα, το κόστος φύλαξης των παραστατικών, εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο και αυξάνει την παραγωγικότητα. 

Highlights

Πολυεταιρικότητα

Το Eurofasma Next διαχειρίζεται πολλές εταιρείες στην ίδια βάση, εξασφαλίζοντας ταχύτητα και οικονομία όγκου δεδομένων, προσφέροντας τη δυνατότητα καταχώρησης και άντλησης πληροφοριών για οποιαδήποτε από τις εταιρείες. Διαθέτει δυνατότητα σχεδιασμού ομίλου εταιρειών, με επιλογή αυτόματης δημιουργίας διεταιρικών συναλλαγών. Επιπλέον, προσφέρει τη δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών χρήσεων ανά εταιρεία. 

Χρηματοροές (Cash-Flow)

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα δηµιουργίας σεναρίων για την ορθότερη παρακολούθηση και κυρίως την πρόβλεψη των χρηµατικών διαθεσίµων της επιχείρησης. Με την διαχείριση των σεναρίων, ο χρήστης μπορεί  να δηλώσει τον τρόπο και τους κανόνες µε τους οποίους επιθυµεί να υπολογιστούν τα µελλοντικά χρηµατικά διαθέσιµα της επιχείρησής του. Παράλληλα μπορεί να ορίσει πληθώρα στοιχείων για τους υπολογισμούς του, όπως Ταμειακοί λογαριασμοί και αρχική ρευστότητα, στόχοι γενικοί ή οι ορισθέντες ανά πελάτη και ανά προμηθευτή, χρονικό διάστημα, είδος και πλήθος περιόδων υπολογισμού κλπ, ώστε μαζί με τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις που υπολογίζονται από τα καταχωρημένα παραστατικά εισροών και εκροών και τα αξιόγραφα, να οδηγήσουν στον τελικό υπολογισμό των αναλυτικών αποτελεσμάτων του σεναρίου. 

Συναλλασσόμενοι

Ενιαία παρακολούθηση συναλλασσομένων, ανεξάρτητα από τον ρόλο που έχουν (Πελάτης, Προμηθευτής ή ανήκει στους λοιπούς λογαριασμούς). Επιτυγχάνεται ο ορισμός των γενικών και κοινών στοιχείων μία φορά (πχ. ΑΦΜ, ΔΟΥ, Επάγγελμα κλπ), ενώ υπάρχει η  δυνατότητα προβολής των οικονομικών στοιχείων και αποτελεσμάτων του κάθε συναλλασσόμενου, ανεξάρτητα από τον ρόλο που τα δημιουργεί, καθώς και της αναλυτικής Καρτέλας των Κινήσεων.  

Λίστες εγγραφών (Browsers)

Σε όλες τις λίστες διαχείρισης εγγραφών (browsers), δίνεται η δυνατότητα διαμόρφωσης της εμφάνισης όπως ακριβώς επιθυμεί ο κάθε χρήστης, προσθέτοντας, αφαιρώντας ή μετακινώντας στήλες. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα ορισμού της ταξινόμησης ως προς όποια ή όποιες στήλες εξυπηρετούν τον χρήστη, ενώ παράλληλα προσφέρει όλα τα πεδία για φίλτρο επιλογής των εγγραφών της λίστας. Τέλος, υποστηρίζει την εκτύπωση ή την εξαγωγή σε αρχείο της μορφής Excel ή κειμένου ή XML ή HTML των εγγραφών της λίστας, με την εμφάνιση, ταξινόμηση και φιλτράρισμα που έχει ορίσει ο χρήστης. 

Σχετικά προϊόντα

Epsilon Smart

Web εφαρμογή έκδοσης παραστατικών με απευθείας σύνδεση με την Α.Α.Δ.Ε. και την πλατφόρμα myDATA.