Όμιλος Epsilon Net: Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Εννεαμήνου 2021. Ιδιαίτερα σημαντική άνοδος 148% στον κύκλο εργασιών με αύξηση 354% στα κέρδη προ φόρων.

Epsilon SingularLogic Νέα

O Όμιλος Εταιριών EPSILON NET, ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη και την εξέλιξη της επιχειρηματικής του δραστηριότητας κατά το Γ’ Τρίμηνο της χρήσης 2021.   Βασικά οικονομικά στοιχεία περιόδου 1/1/2021 – 30/9/2021:   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ (χιλ. €) 1/1/2021-30/09/2021 1/1/2020-30/09/2020 Μεταβολή (%) Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 28.564,81 11.503,40 148,32% Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) […]

EPSILON NET: Δυναμική είσοδος στον τομέα του Fintech με την εξαγορά του 88% της εταιρίας πληροφορικής PCS

Epsilon SingularLogic Νέα

Η EPSILON NET ανακοινώνει τη συμφωνία απόκτησης (πλειοψηφικού) ποσοστού 88% στην εταιρία με την επωνυμία «PROFESSIONAL COMPUTER SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «PROFESSIONAL C.S. AE» (εφεξής PCS), η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων λύσεων πληροφορικής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα (www.pcs.gr). Η PCS έχει μακροχρόνια εμπειρία στην ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών λογισμικού για χρηματοπιστωτικά […]