Όμιλος EPSILON NET Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 2022 Κύκλος εργασιών 75 εκ. ευρώ (+49%) Καθαρά Κέρδη μετά φόρων 18 εκ. ευρώ (+70%) EBITDA 25 εκ. ευρώ (+66%)

Ο Όμιλος Εταιριών EPSILON NET, υλοποιώντας  με συνέπεια το επιχειρησιακό και επενδυτικό του πλάνο, ανακοινώνει την επίτευξη ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2022. Ειδικότερα, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 49%, τα Καθαρά κέρδη μετά από φόρους κατά 70%, ενώ ταυτόχρονα επιτεύχθηκε σημαντική βελτίωση του περιθωρίου (margin)  EBITDA το οποίο διαμορφώθηκε στο 33,36% επί του […]

Όμιλος Epsilon Net: Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Εννεαμήνου 2021. Ιδιαίτερα σημαντική άνοδος 148% στον κύκλο εργασιών με αύξηση 354% στα κέρδη προ φόρων.

Epsilon SingularLogic Νέα

O Όμιλος Εταιριών EPSILON NET, ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη και την εξέλιξη της επιχειρηματικής του δραστηριότητας κατά το Γ’ Τρίμηνο της χρήσης 2021.   Βασικά οικονομικά στοιχεία περιόδου 1/1/2021 – 30/9/2021:   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ (χιλ. €) 1/1/2021-30/09/2021 1/1/2020-30/09/2020 Μεταβολή (%) Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 28.564,81 11.503,40 148,32% Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) […]