Μεταβίβαση μετοχών Epsilon SingularLogic

Η EPSILON NET Α.Ε., στα πλαίσια της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για την SingularLogic, όπως ανακοινώθηκε την 01.03.2021 από τις Εταιρίες EPSILON NET A.E. και SPACE HELLAS A.E., γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την 29.06.2021, μεταβίβασε στην SPACE HELLAS Α.Ε., 3.247.000 κοινές ονομαστικές μετοχές που κατέχει στην εταιρία Epsilon SingularLogic Α.Ε., έναντι του ποσού των € 3.247.000,00. Μετά την εν λόγω μεταβίβαση, η μετοχική σύνθεση της Epsilon SingularLogic Α.Ε. έχει ως εξής: 1) EPSILON NET A.E.: 6.767.400 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής […]