Όμιλος Epsilon Net: Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Εννεαμήνου 2021. Ιδιαίτερα σημαντική άνοδος 148% στον κύκλο εργασιών με αύξηση 354% στα κέρδη προ φόρων.

Epsilon SingularLogic Νέα

O Όμιλος Εταιριών EPSILON NET, ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη και την εξέλιξη της επιχειρηματικής του δραστηριότητας κατά το Γ’ Τρίμηνο της χρήσης 2021.   Βασικά οικονομικά στοιχεία περιόδου 1/1/2021 – 30/9/2021:   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ (χιλ. €) 1/1/2021-30/09/2021 1/1/2020-30/09/2020 Μεταβολή (%) Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 28.564,81 11.503,40 148,32% Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) […]

Όμιλος Epsilon Net: Αύξηση +111% στον Κύκλο Εργασιών του Ομίλου & +406% στα Κέρδη προ Φόρων για το Α’ Εξάμηνο του 2021

Ο Όμιλος Εταιριών Epsilon Net, συνεχίζοντας την έντονα αναπτυξιακή του πορεία, σημείωσε και το πρώτο εξάμηνο του 2021 ιδιαίτερα σημαντική αύξηση στο σύνολο των οικονομικών μεγεθών του, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές εκτιμήσεις της Διοίκησης για έτος ορόσημο στις επιδόσεις του Ομίλου. Τα βασικότερα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου Epsilon Net για το Α΄ Εξάμηνο του 2021 έχουν ως εξής: Βασικά οικονομικά στοιχεία περιόδου […]