Όμιλος Epsilon Net: Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Εννεαμήνου 2021. Ιδιαίτερα σημαντική άνοδος 148% στον κύκλο εργασιών με αύξηση 354% στα κέρδη προ φόρων.

Epsilon SingularLogic Νέα

O Όμιλος Εταιριών EPSILON NET, ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη και την εξέλιξη της επιχειρηματικής του δραστηριότητας κατά το Γ’ Τρίμηνο της χρήσης 2021.   Βασικά οικονομικά στοιχεία περιόδου 1/1/2021 – 30/9/2021:   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ (χιλ. €) 1/1/2021-30/09/2021 1/1/2020-30/09/2020 Μεταβολή (%) Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 28.564,81 11.503,40 148,32% Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) […]