Ολοκλήρωση Μερικής Διάσπασης της «SINGULARLOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Η Εταιρία EPSILON NET, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 14.07.2021 δυνάμει της υπ’ αριθμ. 612/14-07-2021 εγκριτικής απόφασης Υπηρεσίας ΓΕΜΗ (ΑΔΑ: ΩΑΥΕ469ΗΡΘ-Κ90) η οποία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την ίδια ημέρα, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2582833, ολοκληρώθηκε η Μερική Διάσπαση της εταιρίας με την επωνυμία «SingularLogic Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πληροφορικής» και το […]