Προϊόντα

Προϊόντα

Business ERP

Business ERP

ERP για μεσαίες επιχειρήσεις, που έχουν αναπτύξει σημαντικό μέγεθος. 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις,. 

Αποτελεί την αξιόπιστη επιλογή για πολλές επιχειρήσεις, σημαντικών τομέων της αγοράς, όπως: ένδυση – υπόδηση, εισαγωγικό εμπόριο, τρόφιμα – ποτά, φάρμακα, ανταλλακτικά, μεταφορικές εταιρίες, κ.ά., ενώ περισσότεροι από 10.000 εργαζόμενοι το χρησιμοποιούν καθημερινά. 

Συνοπτική Λειτουργικότητα

 • Εμπορική Διαχείριση 
 • Οικονομική Διαχείριση
 • Διαχείριση Παγίων
 • Διοικητικοί λογαριασμοί
 • MIS Components
 • Φάκελοι παραγγελιών και συμβάσεις
 • Κοστολόγηση εισαγωγών
 • Εξωλογιστική Κοστολόγηση Δραστηριοτήτων
 • Διαχείριση Ροής Αποθεμάτων 
 • Παραγωγή: Τεχνικές προδιαγραφές, Φασεολόγια, Παραγωγές-Αναλώσεις, Κοστολόγηση παραγωγής, Προγραμματισμός Παραγωγής-MRP
 • Συντήρηση Βιομηχανικού Εξοπλισμού
 • Προηγμένο σύστημα ασφάλειας
 • Διαχείριση ξένου νομίσματος
 • Πολυεπίπεδο Customization

Πλεονεκτήματα

Η επιχείρηση σε μια εφαρμογή

Προσφέρει ενοποιημένη υποδομή και περιβάλλον εργασίας για τις μηχανογραφικές ανάγκες όλης της επιχείρησης. Όλες οι δραστηριότητες της επιχείρησης λειτουργούν σε ένα ενιαίο περιβάλλον και παρακολουθούνται στο ίδιο σύστημα.  Παράλληλα εξασφαλίζει τη συνεχή εξέλιξη του λογισμικού έχοντας ενσωματωμένη τεχνολογία .NET και τη συμμόρφωση με το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να καλύπτει πιθανές ιδιαίτερες ανάγκες.

Customization

Προσαρμόζεται πλήρως στις ειδικές επιχειρηματικές διαδικασίες, ανάγκες και συνήθειες κάθε επιχείρησης. Τα menu, οι οθόνες, οι εκτυπώσεις είναι δομημένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να διαμορφώνονται στις καθημερινές ανάγκες κάθε χρήστη. Οι ταχύτητες εκτέλεσης των καθημερινών λειτουργιών είναι εξαιρετικά γρήγορες πχ. τιμολόγηση. Διαθέτει γρήγορες αυτοματοποιημένες λειτουργίες με την χρησιμοποίηση Wizards στις μαζικές εργασίες (π.χ. markup τιμών), προσφέροντας συγχρόνως απόλυτο έλεγχο των διαδικασιών ενημέρωσης. Τα δικαιώματα πρόσβασης στους χρήστες της επιχείρησης ορίζονται ανά εργασία, εντάσσοντάς τους σε ρόλους που καθορίζονται από τον επιχειρηματία. 

Άμεση λειτουργία & ευχρηστία

Διαθέτει πρότυπη παραμετροποίηση για τις συνήθεις συναλλαγές, ενώ συγχρόνως είναι ευέλικτο στο να εξυπηρετεί εξειδικευμένες ανάγκες και δραστηριότητες. Επιπλέον, εξασφαλίζει ευκολία στην καθημερινή λειτουργία της εφαρμογής, επιτυγχάνοντας φιλικότητα και ευχρηστία, ακόμα και στον μη εξοικειωμένο χρήστη.

Σύστημα ασφάλειας

Πολλαπλά επίπεδα ασφάλειας σε πίνακες, πεδία ανά ομάδα χρηστών, προστασία εμφάνισης σε λίστες ή φόρμες, απόδοση δικαιωμάτων με θετική ή αρνητική λογική, σύνθετα κλειδιά και κανόνες ορισμού τους, κλειδώματα χρηστών μετά από επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες. Τήρηση ιστορικού εκτέλεσης ενεργειών ανά χρήστη και μεταβολών τιμών πεδίων.

Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε.

Απολύτως εναρμονισμένο με τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA, υποστηρίζει την online επικοινωνία, για την αποστολή των συναλλαγών εσόδων – εξόδων της επιχείρησης στην Α.Α.Δ.Ε., και τη λήψη από την Α.Α.Δ.Ε. των στοιχείων παραστατικών που έχουν αναρτηθεί για λογαριασμό της, μέσω της υπηρεσίας e-books.

e-Invoice

Υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης, μέσω του πιστοποιημένου παρόχου Epsilon Digital, που καλύπτει με μεγάλη ευκολία τις απαιτήσεις κάθε επιχείρησης, ανεξαρτήτως μεγέθους, κλάδου και δραστηριότητας, για ηλεκτρονική αποστολή, αυθεντικοποίηση, αποδοχή και αρχειοθέτηση τιμολογίων και παραστατικών μέσα από αυτοματοποιημένες διαδικασίες (εναρμονισμένη με τις επιταγές του νόμου). Η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης εξασφαλίζει την Online σύνδεση με την Α.Α.Δ.Ε., μειώνει τα λειτουργικά έξοδα, το κόστος φύλαξης των παραστατικών, εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο και αυξάνει την παραγωγικότητα.

Highlights

Εμπορική Διαχείριση

Προσφέρει διαχείριση Αποθεμάτων, Πωλήσεων, Αγορών, Συντιθέμενα Είδη, Ελεγχόμενη Διακίνηση Ειδών, Κιβωτιοποίηση/Packing List, Advanced Order Processing, Αριθμοί Σειράς, Παρτίδες, Κοστολόγηση Εισαγωγών, Οδηγοί, Είδη Εγγυοδοσίας, Χρώμα-Μέγεθος και Κύκλωμα Διαχείρισης Προμηθειών.

Παραγωγή

Παραγωγικό Layout, Τεχνικές Προδιαγραφές, Προγραμματισμός Παραγωγής και σε γραφικό περιβάλλον (Gantt Charts), Σχεδιασμός Κάλυψης Αποθεμάτων, Σχεδιασμός Απαιτήσεων Υλικών, Εντολές παραγωγής, Παρακολούθηση Εξέλιξης Εργασιών, Eσωλογιστική Κοστολόγηση, Τεχνικός Έλεγχος Εφικτότητας, Συντήρηση Βιομηχανικού Εξοπλισμού.

Ηλεκτρονική επικοινωνία πελατών-προμηθευτών

Δυνατότητα μαζικής αποστολής προσωποποιημένων εκτυπώσεων, εγγράφων MS Word με e-mail ή μηνυμάτων SMS σε πελάτες και προμηθευτές, με χρήση εργαλείων ορισμού κι αποθήκευσης προτύπων επικοινωνίας.

Οικονομική Διαχείριση

Γενική Λογιστική, Αναλυτική Λογιστική, Διαχείριση Εισπρακτέων & Πληρωτέων Λογαριασμών, Χρηματοοικονομική Διαχείριση, Cash Flow, Πιστωτική Πολιτική Πελατών, Τραπεζικοί Λογαριασμοί/Extraits, Τόκοι Υπερημερίας, Προϋπολογισμός Λογαριασμών, Μητρώο Παγίων/Αποσβέσεις Παγίων, Παραστατικά Παγίων, Advanced Διαχείριση Παγίων, Διοικητικοί Λογαριασμοί, Accounting Consolidation.

Διοικητική Πληροφόρηση

OLAP Viewer, Hierarchical Data Views -HDVs, Graph Viewer, Query Viewer, Έτοιμες Εκτυπώσεις, Σχεδιαστές εκτυπώσεων, κύβων και γραφημάτων,  Δυνατότητα λήψης όλων των εκτυπώσεων της εφαρμογής απομακρυσμένα σε μορφή pdf (web reporting), Διαχείριση Προϋπολογισμών, Αναλυτικός Προϋπολογισμός και Απολογισμός Διοίκησης.

Κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών και κάθετων αγορών

Μέσω των δυνατοτήτων customization σε πολλαπλά επίπεδα μπορούν να καλυφθούν ανάγκες κάθετων αγορών με ενσωμάτωση custom πινάκων ή πεδίων κι εμφάνισή τους σε λίστες και φόρμες σχεδιασμένες από το χρήστη.

Σχετικά προϊόντα

EPSILON DIGITAL

Καινοτόμα υπηρεσία Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης