Προϊόντα

Προϊόντα

Human Resources SHR

SingularLogic Human Resources (SHR)

Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Μισθοδοσίας, και Συντάξεων.

Το SingularLogic Human Resources αποτελεί πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού & Μισθοδοσίας, καθώς και Συντάξεων. 

Έχει σχεδιασθεί με στόχο να καλύψει όλες τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού μιας επιχείρησης ή οργανισμού, με μεγάλο αριθμό εργαζομένων/συνταξιούχων, σύμφωνα με τις ιδιομορφίες της ελληνικής νομοθεσίας και πραγματικότητας, που αφορούν στον δημόσιο και ιδιωτικό φορέα. Με το SingularLogic Human Resources (SHR) εκδίδεται μισθοδοσία για περισσότερους από 150.000 εργαζόμενους και σύνταξη για περισσότερους από 400.000 συνταξιούχους.

Αποτελείται από τέσσερα βασικά υποσυστήματα, τα οποία λειτουργούν είτε χωριστά το καθένα είτε και συνδυασμένα ως ένα ενιαίο σύστημα.

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

 • Μητρώο προσωπικού
 • Οργανωτική δομή
 • Βαθμολογική / Μισθολογική εξέλιξη υπαλλήλων
 • Κανονισμοί  εργασίας
 • Εταιρικές  εκδηλώσεις
 • Προσλήψεις προσωπικού
 • Αξιολόγηση
 • Άδειες – Απουσίες – Ασθένειες προσωπικού
 • Ατυχήματα – Τραυματισμοί
 • Εκπαίδευση και Επιμόρφωση προσωπικού
 • Εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Πάγιος εξοπλισμός
 • Παροχές εκτός μισθοδοσίας
 • Εξοδολόγια
 • Ιατρικοί έλεγχοι προσωπικού
 • Ομαδικές ασφαλίσεις
 • Οχήματα  εταιρείας

Μισθοδοσία

 • Αποδοχές
 • Εισφορές
 • Συμβάσεις
 • Υπολογισμοί / Εκτυπώσεις
 • Αποστολή  δεδομένων
 • Budget

Παρακολούθηση των παρουσιών του προσωπικού (Ωρομέτρηση)

 • Τρόποι υπολογισμού εργασιακού χρόνου εισφορές
 • Διαχείριση παρουσιών
 • Έκδοση καταστάσεων ελέγχου & πληροφοριακών καταστάσεων
 • Σύνδεση με το κύκλωμα της μισθοδοσίας
 • Διασύνδεση με καρταναγνώστες (on line ή μέσω αρχείου) 
 • Διασύνδεση με Move tracking 

Συντάξεις

 • Μητρώο Συνταξιούχων / Μερισματούχων
 • Υπολογισμός Συνάξεων / Μερισμάτων
 • Υπολογισμός Αναδρομικών Συντάξεων / Μερισμάτων
 • Πληρωμή Συνάξεων / Μερισμάτων (μέσω τραπέζης & μέσω ΗΔΙΚΑ)

Πλεονεκτήματα

Ενιαία διαχείριση

Προσφέρει ένα ενιαίο περιβάλλον παρακολούθησης, on-line και real time, όλων των υποσυστημάτων διαχείρισης προσωπικού, μισθοδοσίας, ωρομέτρησης και κοστολόγησης επιτρέποντας στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού να εστιάζει στην καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου.

SHR Employee Self Service Portal

Το Employee Portal είναι η εταιρική πύλη για τους εργαζόμενους (employee self-service) της επιχείρησής, που συγκεντρώνει και εμφανίζει, με λειτουργικό τρόπο, πληροφορίες τόσο προσωπικές όσο και εταιρικές, μειώνοντας τη γραφειοκρατία, με απόλυτα ασφαλή τρόπο. Επιπλέον βελτιώνει τις σχέσεις εργαζομένων και διοίκησης και μειώνει τα κόστη της δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Υποστηρίζει τέσσερις διαφορετικές «όψεις» που εξαρτώνται από τους ρόλους που έχει κάθε πρόσωπο: ως εργαζόμενος, ως προϊστάμενος, ως αξιολογητής, ως υπέρ τρίτου.

M.I.S.

Διαθέτει εξελιγμένο σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών που διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων, συμβάλλοντας στον έγκαιρο προγραμματισμό της διοίκησης. Συγκεκριμένα προσφέρει, Query Viewer, Έτοιμες Εκτυπώσεις και Advanced Reporting Tools.

Ασφάλεια στο μέγιστο

Διαθέτει ολόκληρο υποσύστημα εξουσιοδότησης χρηστών, με δύο επίπεδα ασφαλείας, για την προστασία των ευαίσθητων δεδομένων σας.

Πολυεταιρικότητα

Προσφέρει τη δυνατότητα στην ίδια εγκατάσταση να οριστούν πολλές εταιρίες με διαφορετικά χαρακτηριστικά και παραμετροποίηση. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα λειτουργίας σε διαφορετικά γεωγραφικά σημεία – υποκαταστήματα (multi-site).

Web enabled

Η εφαρμογή λειτουργεί ως client/server δύο επιπέδων, αλλά προσφέρει και δυνατότητα χρήσης του Internet μέσω απλού browser. Η προσφερόμενη λειτουργικότητα στο web περιβάλλον είναι πλήρης με αυτή της τοπικής εγκατάστασης.

Προσφέρει ένα ενιαίο περιβάλλον παρακολούθησης, on-line και real time, όλων των υποσυστημάτων διαχείρισης προσωπικού, μισθοδοσίας, ωρομέτρησης και κοστολόγησης επιτρέποντας στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού να εστιάζει στην καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου.

Το Employee Portal είναι η εταιρική πύλη για τους εργαζόμενους (employee self-service) της επιχείρησής, που συγκεντρώνει και εμφανίζει, με λειτουργικό τρόπο, πληροφορίες τόσο προσωπικές όσο και εταιρικές, μειώνοντας τη γραφειοκρατία, με απόλυτα ασφαλή τρόπο. Επιπλέον βελτιώνει τις σχέσεις εργαζομένων και διοίκησης και μειώνει τα κόστη της δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Υποστηρίζει τέσσερις διαφορετικές «όψεις» που εξαρτώνται από τους ρόλους που έχει κάθε πρόσωπο: ως εργαζόμενος, ως προϊστάμενος, ως αξιολογητής, ως υπέρ τρίτου.

Διαθέτει εξελιγμένο σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών που διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων, συμβάλλοντας στον έγκαιρο προγραμματισμό της διοίκησης. Συγκεκριμένα προσφέρει, Query Viewer, Έτοιμες Εκτυπώσεις και Advanced Reporting Tools.

Διαθέτει ολόκληρο υποσύστημα εξουσιοδότησης χρηστών, με δύο επίπεδα ασφαλείας, για την προστασία των ευαίσθητων δεδομένων σας.

Προσφέρει τη δυνατότητα στην ίδια εγκατάσταση να οριστούν πολλές εταιρίες με διαφορετικά χαρακτηριστικά και παραμετροποίηση. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα λειτουργίας σε διαφορετικά γεωγραφικά σημεία – υποκαταστήματα (multi-site).

Η εφαρμογή λειτουργεί ως client/server δύο επιπέδων, αλλά προσφέρει και δυνατότητα χρήσης του Internet μέσω απλού browser. Η προσφερόμενη λειτουργικότητα στο web περιβάλλον είναι πλήρης με αυτή της τοπικής εγκατάστασης.

Κάνε το επόμενο βήμα! Επικοινώνησε μαζί μας

Highlights

Χρήστες

Ταυτόχρονη ενημέρωση της εφαρμογής ακόμη και για ομοειδής εργασίες, χωρίς  περιορισμό χρηστών.

Εγκρίσεις

Το σύστημα παρέχει την δυνατότητα εγκρίσεων μεταβολών. Τα πεδία που θα ενταχθούν σε αυτή την διαδικασία είναι παραμετρικά οριζόμενα από τον χρήστη, όπως και  η σειρά εμφάνισης αυτών.

Ανοικτή αρχιτεκτονική

Όλη η σχεδίαση του συστήματος είναι ανοικτή και έτσι παρέχεται η δυνατότητα οι εφαρμογές να επικοινωνούν με άλλες εφαρμογές on-line και real-time. Επίσης, η ανοικτή αρχιτεκτονική δίνει τη δυνατότητα γρήγορης ανάπτυξης πρόσθετων χαρακτηριστικών δίπλα στις υπάρχουσες εφαρμογές με τρόπο ολοκληρωμένο και συνεργάσιμο.

Auditing

Δυνατότητα παραμετρικού καθορισμού πεδίων για τα οποία είναι η επιθυμητή η παρακολούθηση και καταγραφή των μεταβολών ανά χρήστη, ημερομηνία, ώρα, παλαιά τιμή- νέα τιμή κ.λ.π.

Αποστολή αποδείξεων πληρωμής και βεβαιώσεων αποδοχών με email

Το σύστημα παρέχει την δυνατότητα αυτόματης αποστολής των αποδείξεων πληρωμής των υπαλλήλων στα προσωπικά τους email, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και εξασφαλίζοντας την on time ενημέρωση των υπαλλήλων. Τα email διασφαλίζουν την ασφάλεια των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων καθώς είναι κρυπτογραφημένα.

MoveTracking

To MoveTracker είναι το σύστημα καταγραφής κινήσεων εισόδου & εξόδου ατόμων σε ένα χώρο, το οποία αντικαθιστά τους παραδοσιακούς ηλεκτρονικούς καρταναγνώστες και ενημερώνει on line το υποσύστημα της Ωρομέτρησης.

Σχετικά προϊόντα

Εργατική Νομοθεσία και Μισθοδοσία

Το πλέον ολοκληρωμένο Εργατικό βιβλίο είναι γεγονός! Από τον Βασίλη Πρασσά